Simple MySQL Field Data Types & Storage Requirements
Data TypeStorageMin/Max Values
TINYINT1 byteSigned: -128 to 127
Unsigned: 0 to 255
SMALLINT2 bytesSigned: -32,768 to 32,767
Unsigned: 0 to 65,535
MEDIUMINT3 bytesSigned: -8,388,608 to 8,388,607
Unsigned: 0 to 16,777,215
INT4 bytesSigned: -2,147,483,648 to 2,147,483,647
Unsigned: 0 to 4,294,967,295
BIGINT8 bytesSigned: -9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807
Unsigned: 0 to 18,446,744,073,709,551,615
FLOAT4 bytes
DOUBLE8 bytes
YEAR1 byte
DATE3 bytes
TIME3 bytes
DATETIME8 bytes
TIMESTAMP4 bytes
VARCHARLength + 1 byte
TINYBLOB/TINYTEXTLength + 1 byte255 bytes
BLOB/TEXTLength + 2 bytes65,535 bytes
MEDIUMBLOB/MEDIUMTEXTLength + 3 bytes16,777,215 bytes
LONGBLOB/LONGTEXTLength + 4 bytes4,294,967,295 bytes